การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Finding the Optimum Resolution, and Microphysics and Cumulus Parameterization Scheme Combinations for Numerical Weather Prediction Models in Northern Thailand: A First Step towards Aerosol and Chemica

[EN] Finding the Optimum Resolution, and Microphysics and Cumulus Parameterization Scheme Combinations for Numerical Weather Prediction Models in Northern Thailand: A First Step towards Aerosol and Chemica

International Symposium on Grids and Clouds
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง