การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Supramolecular Structure of 4-(2-pyridylmethyleneamino) phenol

[EN] Supramolecular Structure of 4-(2-pyridylmethyleneamino) phenol

The 2016 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016)
-
2559
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ผศ.ดร.สำเริง นราแก้ว
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง