การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีในยุคการศึกษาวิถึใหม่

[EN] การศึกษาสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีในยุคการศึกษาวิถึใหม่

การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี (C-PTK) ของนักศึกษาครูเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษาวิถีใหม่
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่
-
2566
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
3000
0
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง