การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Aflatoxin B1 production of Aspergillus flavus on in vitro and in vivo garlic

[EN] Aflatoxin B1 production of Aspergillus flavus on in vitro and in vivo garlic

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
2559
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง