การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH]

[EN]

Thai Journal of Mathematics
-
2559
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง