การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Facile Hydrothermal Synthesis of Zeolitic ANA Membrane from Raw Kaolin

[EN] Facile Hydrothermal Synthesis of Zeolitic ANA Membrane from Raw Kaolin

Engineering Journal
-
2560
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง