การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] Effect of Micro-bubbles Ozone for Inactivation of Escherichia coil O157:H7 on Fresh-cut Pineapple cv. Phu Lae

[EN] Effect of Micro-bubbles Ozone for Inactivation of Escherichia coil O157:H7 on Fresh-cut Pineapple cv. Phu Lae

Asian Journal of Applied Sciences
-
2559
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง