การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะดำเนินการ ปี 2559

[EN] การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะดำเนินการ ปี 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
2559
ระดับนานาชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง