การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
หนังสือ / เอกสาร/ตำรา

[TH] ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

[EN] ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2559
ระดับชาติ
1
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.รัชนี คะระวาด
ผศ.รัชนี คะระวาด
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง