การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ผลของยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1

[EN] ผลของยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1

สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สทวท.)
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
2561
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง