การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การเพิ่มศักยภาพก้อนเห็ดเก่าด้วยสารลีโอนาร์ไดท์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

[EN] การเพิ่มศักยภาพก้อนเห็ดเก่าด้วยสารลีโอนาร์ไดท์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
-
2561
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง