การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] กระบวนการทำซ้ำแบบ s สำหรับปัญหาดุลยภาพ

[EN] กระบวนการทำซ้ำแบบ s สำหรับปัญหาดุลยภาพ

โครงการวิจัยโดยงบส่วนตัว
Thai journal of mathematics
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
2562
ระดับนานาชาติ
0
0
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง