การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรอกน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

[EN] การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรอกน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรอกน้ำเซรามิกเพื่อกรองน้ำบริโภคด้วยการเติมอินทรียวัตถุ
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง