การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] ผลของปอเทืองต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ

[EN] ผลของปอเทืองต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ

ไม่มี
วารสารการเกษตรราชภัฏ
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
2562
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง