การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] แนวคิดการกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

[EN] แนวคิดการกำหนดประเด็นปัญหาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

วารสารปัญญาภิวัฒน์
สถาบันปัญญาภิวัฒน์
-
2560
ระดับชาติ
0
0
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง