การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสร้างเครือข่ายการสำรวจ รวบรวม คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบดิจิทอลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

[EN] การสร้างเครือข่ายการสำรวจ รวบรวม คัมภีร์ใบลานล้านนาในรูปแบบการจัดเก็บด้วยระบบดิจิทอลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
-
2561
ระดับชาติ
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง