การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

[EN] การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ระชุมวิชาการจีนศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ไข่มุกหล่นบนจานหยก... จีนศึกษาภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
2557
ระดับนานาชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง