การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตข้าวหอมนิลในชุดดินแม่ทะ

[EN] การจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อการผลิตข้าวหอมนิลในชุดดินแม่ทะ

แก่นเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
2563
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง