การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] อักษรโรมันที่ปรากฎบนป้ายบอกทาง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง

[EN] อักษรโรมันที่ปรากฎบนป้ายบอกทาง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง

การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
2562
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง