การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การเรียนรู้พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน

[EN] การเรียนรู้พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาตน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
-
2558
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง