การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

[EN] การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชา สังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
-
2561
ระดับนานาชาติ
ไม่พบหลักฐาน
3000
3000
3000
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง