การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Internet of things (IOT) for smart solar energy: A case study of the smart farm at Maejo University

[EN] Internet of things (IOT) for smart solar energy: A case study of the smart farm at Maejo University

IEEE Xplore Digital Library https://ieeexplore.ieee.org/
IEEE Xplorer Digital Library
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง