การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] A smart photovoltaic system with Internet of Thing: A case study of the smart agricultural greenhouse

[EN] A smart photovoltaic system with Internet of Thing: A case study of the smart agricultural greenhouse

IEEE Xplore Digital Library https://ieeexplore.ieee.org/
IEEE Xplore Digital Library https://ieeexplore.ieee.org/
-
2561
ระดับนานาชาติ
0.2
0
0
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง