การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] An integrated system of applying the use of Internet of Things, RFID and cloud computing: A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Mao Lignite Coa

[EN] An integrated system of applying the use of Internet of Things, RFID and cloud computing: A case study of logistic management of Electricity Generation Authority of Thailand (EGAT) Mae Mao Lignite Coa

IEEE Xplore Digital Library https://ieeexplore.ieee.org/
IEEE Xplore Digital Library https://ieeexplore.ieee.org/
-
2560
ระดับนานาชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ผศ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง