การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] The Prototype of the Integration between Low Cost Single Private LoRa Gateway and Public AIS NB-IOT

[EN] The Prototype of the Integration between Low Cost Single Private LoRa Gateway and Public AIS NB-IOT

Journal of Internet Technology
https://jit.ndhu.edu.tw/
-
2562
ระดับนานาชาติ
0.4
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง