การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การศึกษาระดับชั้นความสูงจากเครื่องมือ MiniMPL

[EN] การศึกษาระดับชั้นความสูงจากเครื่องมือ MiniMPL

Frontiers in Earth Science
NARIT
-
2561
ระดับนานาชาติ
1
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง