การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาหนังสือเล่มเล็กโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

[EN] การพัฒนาหนังสือเล่มเล็กโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1

การพัฒนาหนังสือเล่มเล็กโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ศรีปทุม ชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
-
2563
ระดับชาติ
3000
2700
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง