การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาสื่อศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสร้างความ ตระหนักสุขภาวะชุมชนสุขภาพดี กรณีศึกษาชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง.

[EN] การพัฒนาสื่อศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสร้างความ ตระหนักสุขภาวะชุมชนสุขภาพดี กรณีศึกษาชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง.

วารสารครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
2558
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง