การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

[EN] การประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัย เชียงราย การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเชียงราย
-
2562
ระดับชาติ
0.2
0
0
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง