การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสำหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ

[EN] การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสำหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ

การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนสำหรับการหกล้มของผู้สูงอายุ
การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย PHAYAO RESEARCH CONFERENCE
มหาวิทยาลัยพะเยา
-
2562
ระดับนานาชาติ
0.2
0
0
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง