การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การยกระดับมูลค่าใบยางนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ พื้นที่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

[EN] การยกระดับมูลค่าใบยางนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ พื้นที่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

การยกระดับมูลค่าใบยางนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ พื้นที่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ENT Digest ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
2562
ระดับชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง