การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดล าปาง

[EN] การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดล าปาง

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
-
2562
ระดับชาติ
0.6
-
0
0
อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
ชุมชนโอทอปนวัตวิถี 30 หมู่บ้าน ในจังหวัดลำปาง
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง