การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

[EN] การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
2561
ระดับชาติ
0.6
0
0
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
นำผลงานที่ได้เผยแพร่ให้กับชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง