การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP โมเดล

[EN] การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP โมเดล

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP โมเดล ที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที 8
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
-
2558
ระดับชาติ
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง