การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] กำลังอัดและค่าหดตัวแห้งของวัสดุอัคลาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมสารผสมเพิ่มที่ขยายตัว

[EN] กำลังอัดและค่าหดตัวแห้งของวัสดุอัคลาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมสารผสมเพิ่มที่ขยายตัว

กำลังอัดและค่าหดตัวแห้งของวัสดุอัคลาไลจากเถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมสารผสมเพิ่มที่ขยายตัว
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา แห่งชาติ ครั้งที่ 24 วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง