การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ

[EN] การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ

การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง