การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

[TH] กำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าซังข้าวโพดจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

[EN] กำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าซังข้าวโพดจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

กำลังอัดและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าซังข้าวโพดจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21- 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทวั่ ประเทศ
-
2562
ระดับชาติ
0.2
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง