การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน

[EN] การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน

การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 21- 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทวั่ ประเทศ
-
2562
ระดับชาติ
0.2
0
0
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง