การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

[EN] การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

การศึกษาศักยภาพพลังงานชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน กรณีศึกษา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TREC12) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง