การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิตไอน้ำ ก้อนเห็ด

[EN] การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิตไอน้ำ ก้อนเห็ด

การประเมินการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้นต่อการปรับเปลี่ยนเตาผลิตไอน้ำ ก้อนเห็ด
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TREC12) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
-
2562
ระดับชาติ
0.2
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง