การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Strength Compensation of Alkali-Activated High Calcium Fly Ash with Admixture

[EN] Strength Compensation of Alkali-Activated High Calcium Fly Ash with Admixture

Strength Compensation of Alkali-Activated High Calcium Fly Ash with Admixture
Conference Proceedings January 22-24, 2019 Hokkaido, Japan
Hokkaido, Japan
-
2562
ระดับนานาชาติ
0.4
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง