การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Effect of Red Clay and Lampang Kaolinite Residue on Physical Mechanical Properties of Clay Bricks

[EN] Effect of Red Clay and Lampang Kaolinite Residue on Physical Mechanical Properties of Clay Bricks

Effect of Red Clay and Lampang Kaolinite Residue on Physical Mechanical Properties of Clay Bricks
PACCON 2019 Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 February 7 - 8, 2019
-
-
2562
ระดับนานาชาติ
0.4
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง