การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Effects of CasO4 and MgCO3 on Drying Shrinkage and Compressive Strength of Alkali-activated High-calcium Fly Ash

[EN] Effects of CasO4 and MgCO3 on Drying Shrinkage and Compressive Strength of Alkali-activated High-calcium Fly Ash

Effects of CasO4 and MgCO3 on Drying Shrinkage and Compressive Strength of Alkali-activated High-calcium Fly Ash
Annual Conference on Engineering and Applied Science, 17-19 December 2019 ,
Kyoto, Japan
-
2562
ระดับนานาชาติ
0.4
0
0
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง