การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] Above-Ground Biomass Estimation of Eucalyptus Plantation Using Remotely Sensed Data and Field Measurements.

[EN] Above-Ground Biomass Estimation of Eucalyptus Plantation Using Remotely Sensed Data and Field Measurements.

Above-Ground Biomass Estimation of Eucalyptus Plantation Using Remotely Sensed Data and Field Measurements.
International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 (SEGT 2019)
SEGT 2019
-
2562
ระดับนานาชาติ
0.4
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย
ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง