การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] เตาไอน้ำ D.I.Y. สไตล์ทุ่งบ่อแป้น รูปแบบนวัตกรรมการจัดการพลังงานโดยนวัตกรรม กระบวนการ

[EN] เตาไอน้ำ D.I.Y. สไตล์ทุ่งบ่อแป้น รูปแบบนวัตกรรมการจัดการพลังงานโดยนวัตกรรม กระบวนการ

เตาไอน้ำ D.I.Y. สไตล์ทุ่งบ่อแป้น รูปแบบนวัตกรรมการจัดการพลังงานโดยนวัตกรรม กระบวนการ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
-
2562
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง