การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อ กรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

[EN] การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อ กรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อเนื่องในเนื้อดินสำหรับเตรียมอุปกรณ์กรองน้ำเซรามิกเพื่อ กรองน้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
2562
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง