การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรผู้ปลูกยาสูบ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

[EN] สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรผู้ปลูกยาสูบ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรผู้ปลูกยาสูบ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
อุตสาหกรรมศึกษา
-
2562
ระดับชาติ
0.8
ไม่พบหลักฐาน
0
0
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง