การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper)

[TH] การพยากรณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาโดยใชเทคนิคเหมืองข้อมลบนพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง

[EN] การพยากรณ์ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนกิ่วคอหมาโดยใชเทคนิคเหมืองข้อมลบนพื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง

งานประชุมวิชาการระดับชาติคร ั้ งท ี่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
-
2562
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
0
0
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง