การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
อื่น ๆ

[TH] การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

[EN] การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเฟซบุคไลฟ์ขายสินค้าของประเทศไทยด้วยเทคนิคการทําเหมืองข้อมูล
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
2564
ระดับชาติ
0.6
0
0
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
บริการลูกค้าเซรามิก
ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง