การเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/รับรางวัล/งานสร้างสรรค์

รายละเอียดผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ
การตีพิมพ์วารสาร (Journal) ที่มีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

[TH] การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ทิศทาง และแนวโน้ม

[EN] การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน ทิศทาง และแนวโน้ม

-
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-
2562
ระดับชาติ
0.6
ไม่พบหลักฐาน
-
3000
3000
ด้านวิชาการ
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง